Μαθησιακές κοινότητες

Στόχος της μαθησιακής κοινότητας είναι η καλλιέργεια μιας μαθησιακής κουλτούρας, όπου τόσο το άτομο όσο και η κοινότητα στο σύνολό της μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. Η πρόθεση είναι τα μέλη να σεβαστούν και να εκτιμήσουν τις διαφορές τους εντός της κοινότητας.

Στις παραδοσιακές τάξεις αντί να δίνεται έμφαση στην ποικιλία δεξιοτήτων και στην επίλυση του προβλήματος, δίνεται έμφαση στην συμμόρφωση και στην εκμάθηση συγκεκριμένων θεμάτων
Οι δραστηριότητες των μαθησιακών κοινοτήτων πρέπει να παρέχουν τα μέσα για
α) ατομική ανάπτυξη αλλά και συνεργατική δημιουργία γνώσης,
β) διαμοιρασμό γνώσεων και δεξιοτήτων ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας, και
γ) την οπτικοποίηση-αναπαράσταση των μαθησιακών διαδικασιών

Μια προσέγγιση μαθησιακών κοινοτήτων χρησιμοποιεί μια ποικιλία μαθησιακών δραστηριοτήτων, όπως
ατομική και ομαδική έρευνα, συζητήσεις, διδασκαλία ανάμεσα σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες,
συνεργασία για την παραγωγή αντικειμένων ή αναπαραστάσεων, συνεργατική επίλυση προβλημάτων όπου οι μαθητές αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους ως προς έναν κοινό στόχο. Οι σχέσεις εξουσίας μετατοπίζονται καθώς οι μαθητευόμενοι γίνονται υπεύθυνοι για την μάθησή τους αλλά και την μάθηση των άλλων. Οι μαθητευόμενοι αναπτύσσουν τρόπους για να ελέγχουν την πρόοδό τους και, συνεργαζόμενοι με άλλους, την πρόοδο της κοινότητας.

Υπάρχει κυκλική ανάπτυξη της γνώσης και είναι σημαντικό
Α) να συζητάμε στο πεδίο του discussion κάθε σελίδας
Β) να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο wiki μέσω notifications
Γ) να επικοινωνούμε μέσω tweets

Αναλαμβάνετε εσείς το κεντρικό ρόλο για τη δημιουργία ενός προϊόντος που θα είναι χρήσιμο στην εκπαιδευτική κοινότητα και θα μπορούσε ταυτόχρονα να βοηθήσει εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες μαθητές να μυηθούν στο κόσμο του προγραμματισμού από μια μοναδική σκοπιά.