Εργασίες

Στα πλαίσια του μαθήματος θα δημιουργήσουμε μια μαθησιακή κοινότητα
  • για την ανάπτυξη μαθησιακού υλικού για το προγραμματισμό με το περιβάλλον Scratch και
  • για τη βιωματική κατανόηση των μαθησιακών πλεονεκτημάτων του Web 2.0

Δημιουργήστε λογαριασμό στο www.wikispaces.com και ζητήστε να ενταχθείτε ως μέλος του wiki (Join wiki)
Δημιουργήστε σελίδα για την ομάδα σας (γράψτε τα ονόματά σας και τις εργασίες που έχετε αναλάβει) και συνδέστε την στο σύνδεσμο που αντιστοιχεί στο navigation panel.
Η αξιολόγησή σας θα βασιστεί σε 2 ομαδικές και μια ατομική εργασία

Ομαδικές εργασίες (4 ατόμων)

Α) (Κάθετη δράση) Ανάπτυξη μαθησιακού υλικού (4,5 μονάδες)

Αφού συμφωνήσουμε συνεργατικά στην καταλληλότερη οργάνωση του υλικού θα γίνουν αναθέσεις των αντίστοιχων κεφαλαίων Κάθε ομάδα πρέπει να δημιουργήσει
1) μαθησιακό υλικό για το αντίστοιχο κεφάλαιο για το μαθητή
2) τετράδιο εργασιών για τους μαθητευόμενους για την ώρα της διδασκαλίας
3) υποστηρικτικό υλικό για το διδάσκοντα (σύντομο διδακτικό πλάνο)

Β) (οριζόντια δράση) Ειδικού σκοπού εργασία με στόχο τη δημιουργία των έντυπων βιβλίων / του wiki (4,5 μονάδες)

Διαφορετικές συνεργαζόμενες ομάδες που μελετούν, συνθέτουν και αξιολογούν το υλικό οριζόντια (προσθέτουν στοιχεία σε διαφορετικά κεφάλαια, προτείνουν αλλαγές, δημιουργούν παρουσιάσεις)

Περιγραφή ομάδων


Ομάδα περιεχομένου
Παρακολούθηση όλων των περιεχομένων, συντονισμός, αποφυγή διπλασιασμού εργασίας, συντονισμός περιπτώσεων, αναφορά προβλημάτων, δημόσιες οδηγίες, έλεγχος wiki αυτοαξιολόγηση έργου

Ομάδα έντυπης τυπογραφίας
Μελέτη αντίστοιχων βιβλίων, σημειώσεων, ιστοσελίδων και δημιουργία προτύπου για το έντυπο κείμενο για κάθε κεφάλαιο
Οργάνωση-σύνθεση-έλεγχος έντυπου κειμένου
Α) βιβλίο μαθητή
Β) φύλλα εργασίας μαθητών
Γ) βιβλίο καθηγητή

Ομάδα παρουσιάσεων
Ανάπτυξη παρουσιάσεων του μαθησιακού υλικού: www.prezi.com

Ομάδα screencast
Ανάπτυξη συμβάσεων για τα screencasts
Ανάπτυξη σειρά screencast βάσει των περιεχομένων του ηλεκτρονικού βιβλίου – δημιουργία ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής εφαρμογής

Ομάδα Comics
Χρήση του http://www.pikistrips.com/ για την παρουσίαση ενός εκπαιδευτικού κομικ ανά ενότητα

Ομάδα Ψυχαγωγίας & Ενημέρωσης
Οριζόντια μελέτη όλου του υλικού και προσθήκη υλικού που θα το κάνει περισσότερο διασκεδαστικό και ενημερωτικό (διαθεματικότητα)

Ομάδα περίληψης:
Trailer wiki
podcast περίληψης για κάθε ενότητα για διδάσκοντες
εισαγωγικό κεφάλαιο βιβλίου

Ομάδα νέων και διαδικτυακών πόρων
Εβδομαδιαία ενημέρωση για την εξέλιξη του wiki
Δημιουργία αντίστοιχου τμήματος στο wiki
Δημιουργία λίστας στο twitter

Ομάδα δραστηριοτήτων αξιολόγησης
Μελέτη τρόπων και μορφών αξιολόγησης
Δημιουργία δραστηριοτήτων αξιολόγησης για κάθε ενότητα

Ομάδες περιπτώσεων μελέτης
Δημιουργία μελετών περίπτωσης για κάθε ενότητα

Ομάδες διερευνήσεων
Δημιουργία διερευνήσεων για κάθε ενότητα


Ομάδα αξιολόγησης της εμπειρίας συμμετοχής

Πραγματοποίηση συνεντεύξεων, συλλογή ερωτηματολογίων, δημιουργία περιοδικού αξιολόγησης της εμπειρίας

Ατομική εργασία (1 μονάδα)

Δημιουργική συμμετοχή στο wiki
Νέα-συζήτηση μέσω twitter
[Δημιουργήστε λογαριασμό στο Twitter και στείλτε μου με email το λογαριασμό σας - στη συνέχεια τα tweet σας θα εμφανίζονται στην αρχική σελίδα του wiki]