Διαλέξεις

Στόχοι του μαθήματος είναι: α) η ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάπτυξης μαθησιακού υλικού και διδακτικού σχεδιασμού για τον προγραμματισμό, και β) η γνωριμία και βιωματική εξοικείωση με τις τεχνολογίες του Web 2.0 για τη βελτίωση των μαθησιακών διεργασιών.


Διάλεξη 1η: Διδακτική του προγραμματισμού Ι
Ο προγραμματισμός ως διαδικασία επίλυσης προβλημάτων / ως γνωστική δεξιότητα, διδακτικές προσεγγίσεις για την εκμάθηση προγραμματισμούΔιάλεξη 2η: Διδακτική του προγραμματισμού IΙ
Μαθησιακές δυσκολίες, διδασκαλία των μεταβλητών, διδασκαλία των εντολών επιλογής. Λογισμικό Scratch [σχετικοί σύνδεσμοι]
Διάλεξη 3η: Διδακτική του προγραμματισμού ΙΙΙ
Διδασκαλία των επαναλήψεων, των πινάκων της αναδρομής και αντίστοιχες μαθησιακές δυσκολίες